คณะผู้บริหาร

นางวธัญญา เตชะศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา